machiaj mireasa

 

Autorizarea constructiilor, Executarea constructiilor, Autorizarea executarii constructiilor

Lege nr. 50 din 29/07/1991
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 07/08/1991
privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

 

CAPITOLUL I
 Autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor

 

 

Art. 1. - Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, eliberata in conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.
Art. 2. - Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.
   Autorizatia de construire se elibereaza in temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei, care face parte integranta din prezenta lege.
Art. 3. - Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
   a) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a cladirilor de orice fel;
   b) lucrari de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, ce urmeaza a fi efectuate la constructii reprezentind monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura, arta sau cultura, inclusiv cele din zonele lor de protectie;
   c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene, imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
   d) foraje si excavari necesare studiilor geotehnice si ridicarilor topografice, exploatari de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
   e) constructii provizorii de santier necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
   f) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
   g) lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame.
Art. 4. - Autorizatia de construire se elibereaza de prefecturi sau primarii, dupa cum urmeaza:
   a) prefecturile, cu avizul primariilor, pentru investitiile care se aproba de Guvern; pentru lucrarile publice, lacasurile de cult, constructiile pentru industrie, comert, prestari de servicii, social-culturale si speciale, care se executa in sate; pentru constructiile si lucrarile de orice fel care se executa in afara localitatilor, cu exceptia celor de la lit. d);
   b) primariile municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din localitati, cu exceptia investitiilor care se aproba de Guvern;
   c) Primaria municipiului Bucuresti, pentru constructiile si lucrarile prevazute la lit. a) si b) si primariile sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru constructiile de locuinte si anexele gospodaresti ale acestora;
   d) primariile comunelor, pentru constructiile de locuinte si anexele gospodaresti ale acestora, din satele componente, precum si pentru anexele exploatarilor agricole situate in extravilan. Se excepteaza de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatarilor agricole situate in extravilan.
Art. 5. - Cererea de eliberare a autorizatiei de construire va fi insotita de certificatul de urbanism, emis de organele prevazute la art. 4.
   Certificatul de urbanism trebuie sa cuprinda elemente privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor.
Art. 6. - Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la inregistrarea cererii, la care se anexeaza obligatoriu planul de amplasare a constructiei, planuri din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiva, functionala si infatisarea constructiei, intocmite la o scara convenabila de catre un proiectant autorizat, precum si dovada titlului solicitantului asupra terenului.
   Documentatia trebuie sa contina si avizele legale necesare, prezentate prin grija solicitantului.
   In situatia depunerii unei documentatii incomplete, aceasta se restituie solicitantului in termen de 10 zile de la data inregistrarii.
Art. 7. - Pentru autorizarea constructiilor in zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevazut in documentatiile de urbanism aprobate, se va proceda dupa cum urmeaza:
   a) in rezervatiile istorice si de arhitectura, stabilite potrivit legii, sau in cazul lucrarilor care modifica monumentele de orice natura, solicitantul va obtine avizul Comisiei nationale pentru protectia monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice sau al Departamentului pentru urbanism si amenajarea teritoriului, in zonele de protectie ale acestora;
   b) in parcurile nationale si rezervatiile naturale solicitantul va obtine avizul Ministerului Mediului;
   c) in zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie, solicitantul va obtine avizul organismelor competente.
 Art. 8. - Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari:
   a) reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, cind nu se schimba forma acestora si materialele din care sint executate;
   b) reparatii si inlocuiri de timplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si timplariei;
   c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
   d) zugraveli si vopsitorii interioare;
   e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;
   f) reparatii la instalatiile si echiparea tehnico-sanitara a cladirilor, fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau a aspectului arhitectural al acestora.
Art. 9. - Desfiintarea constructiilor si amenajarilor prevazute la art. 3 se face pe baza autorizatiei de desfiintare obtinuta in prealabil, eliberata de primarii sau prefecturi, dupa caz.

   CAPITOLUL II
 Concesionarea terenurilor pentru constructii

Art. 10. - Terenurile apartinind domeniului privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, destinate executarii de constructii, pot fi concesionate prin licitatie publica in conditiile respectarii documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi, si realizarii de catre concesionar a constructiei.
   Concesiunea se face pe baza de oferte prezentate de catre solicitanti, cu respectarea prevederilor legale si a dispozitiilor prezentului capitol, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului, pe baza conceptiei urbanistice.
Art. 11. - Pina la reglementarea prin lege a situatiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii aflate in administrarea primariilor si care pot fi revendicate de fostii proprietari.
Art. 12. - Prin exceptie de la prevederile art. 10, terenurile destinate executarii de constructii se pot concesiona fara licitatie publica, in urmatoarele cazuri;
   a) pentru construirea de locuinte, celor deveniti invalizi de gradul I si II si familiilor celor decedati ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si familiilor ale caror gospodarii proprietate personala au fost demolate fara forme legale de expropriere, cu reducerea taxei de concesiune, stabilita pina la 95 la suta;
   b) pentru realizarea de obiective de utilitate publica cu caracter social, fara scop lucrativ, altele decit cele ce se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora cu plata taxei de concesiune, stabilita potrivit legii.
   Concesionarea terenurilor pentru situatiile prevazute la lit. a) se face de catre primarii numai familiilor care nu au in proprietate o locuinta, intr-o ordine de prioritate stabilita incepind cu venitul mediu cel mai mic pe membru de familie.
Art. 13. - Terenurile prevazute la art. 10, ce fac obiectul licitatiei, se aduc la cunostinta publica de catre primariile in a caror unitate administrativ-teritoriala sint situate, printr-o publicatie afisata la sediul acestora si tiparita in cel putin doua ziare de larga circulatie, cu minimum 20 de zile inainte de data licitatiei.
   Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfasurarii acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin planurile de urbanism sau prin concurs, desfasurat potrivit legii, si taxa anuala minimala de concesionare.
   Oferta solicitantilor va fi insotita de un studiu de oportunitate sau de fezabilitate, dupa caz, cuprinzind in mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse in certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decit ofertele care corespund documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobata potrivit legii.
   Licitatia se efectueaza, in conditiile legii, de comisiile instituite in acest scop de catre prefecturi sau Primaria municipiului Bucuresti. Comisiile functioneaza la sediul primariilor in a caror unitate administrativ-teritoriala sint situate terenurile.
Art. 14. - Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin decizia prefecturii sau a primariei, astfel incit sa asigure recuperarea in 25 de ani a pretului de vinzare al terenului, in conditii de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente.
Art. 15. - Terenurile prevazute la art. 10, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, vor avea urmatoarele suprafete:
   a) in localitati urbane:
   -pina la 300 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter sau parter si etaj;
   -pina la 200 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter si etaj cu 2 apartamente;
   -pina la 150 mp pentru un apartament, in cazul cladirilor cu parter si mai multe etaje, avind cel mult 6 apartamente;
   -pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafata de teren va fi stabilita potrivit planurilor urbanistice de detaliu;
   b) in localitati rurale, inclusiv in cele 23 de localitati declarate orase potrivit Legii nr. 2/1989 si mentinute prin Decretul-lege nr. 38/1990, pina la 1.000 mp pentru o locuinta.
Art. 16. - Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren in suprafata de pina la 250 mp.
Art. 17. - Impotriva licitatiei, pina la momentul adjudecarii, se va putea face contestatie, de catre orice persoana interesata, la judecatoria in a carei raza teritoriala are loc licitatia. Contestatia suspenda desfasurarea licitatiei pina la solutionarea sa definitiva.
Art. 18. - Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei sau a deciziei primariei, pentru situatiile prevazute la art. 12, se va incheia actul de concesiune, care se va inregistra de catre concesionar in evidentele de publicitate imobiliara, in termen de 10 zile de la data adjudecarii sau emiterii deciziei.
Art. 19. - Concesionarea terenurilor prevazute la art. 10-16 se face in conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de catre primarii, in functie de prevederile documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului si de natura constructiei; pentru constructiile de locuinte concesionarea se face pe durata existentei constructiilor.
Art. 20. - Intravilanul localitatilor se stabileste prin documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi.
   Terenurile destinate pentru constructii evidentiate in intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizatia de construire.
   Suprafetele de teren scoase din circuitul agricol se comunica de catre prefecturi sau primarii, in termen de 10 zile de la eliberarea autorizatiilor, la oficiile teritoriale de cadastru.

CAPITOLUL III
 Sprijinul financiar acordat pentru realizarea
locuintelor sau a caselor de vacanta

Art. 21. - Pentru realizarea de locuinte sau case de vacanta, bancile cu capital de stat si Casa de Economii si Consemnatiuni vor acorda, cu prioritate, persoanelor fizice, credite in conditiile convenite prin contract.
Art. 22. - Persoanele salariate, taranii si pensionarii care impreuna cu membrii familiei nu au in proprietate o locuinta si o casa de vacanta beneficiaza, in cazul in care au contractat credite pentru construirea unei locuinte sau a unei case de vacanta, de o subventie de la bugetul statului echivalenta cu dobinda pentru creditul primit; subventia se plateste direct bancii.
Art. 23. - Pentru realizarea locuintelor proprietate personala se acorda, o singura data, o subventie de la bugetul statului de 30 la suta din valoarea constructiei autorizate si nu mai putin de 50.000 lei, urmatoarelor categorii:
   a) tinerilor casatoriti care au fiecare virsta de pina la 30 ani;
   b) invalizilor de gradul I si II;
   c) handicapatilor;
   d) ranitilor, familiilor si parintilor celor decedati ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie 1989;
   e) persoanelor si familiilor care isi schimba domiciliul din orase la sate si lucreaza in agricultura sau silvicultura; de aceeasi prevedere beneficiaza si personalul calificat din invatamint si sanatate care are sau isi schimba domiciliul la sate;
   f) persoanelor si familiilor care isi schimba domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamintul cu care au fost improprietarite conform Legii fondului funciar.
   Persoanele si familiile care, avind ca principala sursa de existenta munca in agricultura, isi schimba domiciliul in conditiile lit. e) si f), beneficiaza de subventia prevazuta la alin. 1, atit pentru locuinta propriu-zisa, cit si pentru anexele gospodaresti destinate pastrarii produselor agricole si cresterii animalelor.
   Subventia se acorda numai persoanelor care nu au in proprietate personala o locuinta, iar verificarea folosirii ei se face de catre unitatea finantatoare.
Art. 24. - In sensul art. 22 si 23, prin familie se intelege sot si sotie, cu sau fara copii in intretinere.
Art. 25. - In cazul instrainarii prin acte intre vii, in decurs de 10 ani, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat subventii potrivit art. 22 si 23, sumele obtinute ca subventii se restituie anterior perfectarii actelor de instrainare. In cazurile in care dobinditorii indeplinesc conditiile prevazute la art. 22 si 23, subventiile se transfera acestora.

CAPITOLUL IV
 Raspunderi si sanctiuni

Art. 26. - Constituie contraventii la regimul de autorizare a constructiilor, prevazut prin prezenta lege, urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
   a) realizarea de catre executant, cu incalcarea autorizatiei sau a documentatiei de executie care a stat la baza eliberarii acesteia, a lucrarilor de construire, reconstruire, transformare, extindere sau reparare prevazute la art. 3;
   b) mentinerea, dupa expirarea termenului din autorizatie, sau adaptarea in alte scopuri, fara autorizatie, a lucrarilor cu caracter provizoriu, precum si mentinerea constructiilor provizorii de santier dupa terminarea lucrarilor de baza;
   c) executarea, fara autorizatie, a lucrarilor prevazute la lit. a);
   d) executarea, cu incalcarea autorizatiei sau a documentatiei care a stat la baza eliberarii acesteia, a lucrarilor de construire, reconstruire, extindere, transformare, restaurare, modificare a fatadelor constructiilor, precum si a unor constructii provizorii de santier in afara incintei acestuia;
   e) executarea, fara autorizatie, a lucrarilor prevazute la lit. d);
   f) desfiintarea, partiala sau totala, fara autorizatie sau cu incalcarea acesteia, a constructiilor si instalatiilor, precum si a oricaror alte obiective;
   g) eliberarea de autorizatie de construire in baza unor documentatii incomplete sau care nu sint in concordanta cu certificatul de urbanism eliberat, ori in baza altor acte decit cele stabilite;
   h) neorganizarea si neexercitarea controlului, conform legii, de catre personalul prefecturilor si primariilor cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
   Contraventiile prevazute la lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei, iar cele de la lit. e) si h), cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.
Art. 27. - Contraventiile prevazute la art. 26 se constata de organele de control ale prefecturilor si primariilor pentru faptele savirsite in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale.
   Procesele-verbale de constatare a contraventiilor incheiate de personalul de control se inainteaza, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului directiei care coordoneaza activitatea de urbanism si amenajare a teritoriului sau, dupa caz, prefectului sau subprefectului, primarului sau viceprimarului unitatii administrativ-teritoriale unde s-a savirsit contraventia.
   Contraventiile si amenzile prevazute la art. 26 pot fi constatate si, respectiv, aplicate si de catre personalul din Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului, imputernicit de conducerea acestuia, pe intreg teritoriul tarii.
Art. 28. - O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile constatate potrivit art. 27 se dispune oprirea executarii lucrarilor sau desfiintarea constructiilor nelegal realizate, pentru incadrarea in prevederile autorizatiei sau readucerea terenurilor la starea initiala, dupa caz.
Art. 29. - Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 26 se prescrie in termen de 2 ani de la data savirsirii faptei.
Art. 30. - In cazul in care persoanele sanctionate contraventional nu s-au conformat in termen dispozitiilor din procesul-verbal de contraventie, primariile vor sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:
   a) desfiintarea constructiilor, cind acestea au fost executate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;
   b) readucerea in stare initiala a constructiilor la care s-au executat lucrari fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si a terenului ocupat de constructii.
   In cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor de la lit. a) si b).
   Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte sau a unei case de vacanta, potrivit art. 22 si art. 23, si pentru care s-a dispus masura prevazuta la lit. a) vor restitui subventiile primite, cu plata dobinzilor legale pentru perioada in care le-au folosit.
Art. 31. - In cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, in conformitate cu art. 30, se vor aduce la indeplinire prin grija primariei, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmind a fi suportate de catre persoanele vinovate.
Art. 32. - In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea, contraventiilor.

CAPITOLUL V
 Dispozitii finale

Art. 33. - Persoanele fizice si juridice care beneficiaza de teren in conditiile prezentei legi sint obligate sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa inceapa constructia in termen de cel mult 1 an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului.
   In caz de incalcare a obligatiei prevazute la alin. 1, concesionarea isi pierde valabilitatea.
Art. 34. - Persoanele fizice si juridice, care realizeaza constructii in conditiile prezentei legi, au obligatia de a executa integral constructiile la termenul prevazut in autorizatie.
   Constructiile se considera terminate daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatia de construire.
   In cazul cind constructia nu a fost executata integral la termenul stabilit, autorizatia se poate prelungi o singura data, cu cel mult 1 an, de catre organul care a emis-o.
Art. 35. - Toate constructiile proprietate particulara realizate in conditiile prezentei legi se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tirziu de 15 zile de la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire.
   Cetatenii care nu detin in proprietate o alta locuinta sau o casa de vacanta beneficiaza de scutire de impozit pe cladiri, pe timp de 10 ani pentru locuinta proprietate particulara construita in conditiile prezentei legi si de 5 ani pentru casa de vacanta construita in aceleasi conditii.
Art. 36. - In cazul cind intr-o cladire se realizeaza mai multe apartamente si suprafete locative cu alta destinatie, proprietarii acestora dobindesc si o cota-parte de proprietate asupra tuturor partilor de constructie si instalatii, precum si asupra tuturor dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decit in comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor.
   O data cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, in situatia celor realizate in cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobindeste si o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
   Cotele-parti prevazute la alineatele precedente se determina proportional cu suprafata construita a locuintelor, a caselor de vacanta ori a suprafetelor cu alta destinatie din cladire, dupa caz.
Art. 37. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a constructiei pentru realizarea careia el a fost constituit.
Art. 38. - Autorizarea constructiilor cu caracter militar se face in conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale si Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
Art. 39. - Guvernul Romaniei va reorganiza structurile organizatorice ale prefecturilor si primariilor pentru cuprinderea atributiilor ce le revin in aplicarea prezentei legi.
Art. 40. - Formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor prevazute la art. 2 alin. 2 si art. 6 alin. 1 se vor stabili de Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 41. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, publicata in Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala, publicata in Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberarii autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la instrainarile si impartelile terenurilor cu sau fara constructii, publicat in Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii constructiilor, precum si a trecerii in proprietatea statului a terenurilor si constructiilor necesare efectuarii unor lucrari sau unor actiuni de interes de stat, publicat in Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2.490/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea construirii, repararii si desfiintarii constructiilor si a altor lucrari, publicata in Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

   Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 iulie 1991.

   PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

   Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 26 iulie 1991.

   PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

   In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
   promulgam Legea privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

   PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU

   Bucuresti, 29 iulie 1991.
   Nr. 50.

! Legea a suferit modificari.

 
 

Articole Constructii:

 
acoperisuri

Ce tip de acoperis alegem?
Acoperisul este una din principala componenta a unei case si are trei roluri: unul de a proteja impotriva fenomenelor naturii, unul de a izola termic locuinta si un rol estetic.

 
autorizatie constructie

Lege nr. 50 din 29/07/1991 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 07/08/1991
Autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilorConcesionarea terenurilor pentru constructii - Sprijinul financiar acordat pentru realizarea locuintelor sau a caselor de vacanta.

 
izolare izolatie

Izolatie termica, izolatie fonica si hidroizolatii - Materiale de izolatie
Daca vreti sa scapati de zgomotele din exterior produse de masini, motociclete, oameni sau de lucrari publice si vreti ca macar in casa dvs. sa fie liniste si sa va puteti relaxa si odihni, cu o buna izolatie fonica o puteti obtine...

 
pereti

Daramarea Peretilor in Apartament
Aproape orice persoana care vrea sa-si renoveze apartamentul sau tocmai si-a cumparat un apartament vrea sa-si mareasca spatiile din casa. Ori vrea o sufragerie mai mare, ori o bucatarie mai mare sau...

 
proiecte case

Proiecte case - Realizarea unui proiect de casa
Proiectul unei case contine 3 mari parti, motiv pentru care realizarea proiectului este impartita in 3: proiectarea arhitecturii casei, proiectarea structurii casei si proiectarea instalatiilor casei...

 
structura metalica

Folosirea structurilor metalice in constructii
Utilizate pentru constructia de hale industriale, depozite, case de locuit, mansarde, garaje, containare, parcari, acoperisuri cu pereti subtiri, diferite alte anexe, structurile metalice prezinta un numar insemnat de...

 
fundatii case

Cat de importanta este fundatia unei case?
Fundatia casei reprezinta partea ce intra in contact direct cu solul, avand astfel rolul de a sustine greutatea constructiei si de a o transmite in pamant. Tipul si adancimea fundatiei depind foarte mult de zona de...

 
case lemn

Casa de lemn sau casa din caramida?
Cu totii ne intrebam cand trebuie sa ne construim o casa, din ce material este mai avantajos sa fie construita: lemn sau caramida. Desigur ca o casa din lemn ar putea transpune proprietarul intr-o lume cu totul...

 
scara

Scara de interior sau scara de exterior?
O casa cu etaj impune amplasamentul unei scari ce va permite accesul la etajul sau etajele superioare. Sunt multi oameni care nu doresc sa deranjeze ordinea interioara a locuintei deci nici nu vor sa se gandeasca...

 
materiale de constructii

Materiale de constructii
Este o adevarata problema sa cumparam materialele de constructie atunci cand dorim sa ne amenajam interiorul sau exteriorul locuintei, pentru ca de fiecare data uitam cate ceva si trebuie sa facem numeroase...

 
renovarea apartamentului

Renovarea Apartamentului
Daca va hotarati sa renovati apartamentul si nu stiti ce pasi ar trebui sa urmati si ce trebuie sa luati in calcul cand evaluati ce necesita si ce nu necesita schimbat ? Iata un mic plan ce merita urmat atunci cand va ...

 
firme constructii

Cum alegem firma de constructii pentru casa noastra ?
Doriti sa apelati la o firma de constructii pentru a va construi casa de la zero ori doar sa v-o amenajeze insa nu prea aveti incredere in orice firma. Stiti cum sa alegeti o firma corespunzator cu cerintele dumneavoastra ?

 
 

sus